Tato webová stránka používá cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

STOPPER | Výzkumy násilí na pracovišti
Logo ESF

V České republice doposud neproběhlo mnoho reprezentativních výzkumů k tématu šikany na pracovišti. Určitou výjimkou jsou opakovaná a tudíž srovnatelná šetření realizovaná s dvouletou periodicitou od roku 2001 výzkumnými agenturami GfK Czech a STEM/MARK pod vedením Barbory Večerkové coby autorky šetření. Tyto průzkumy mají charakter základního monitoringu daného tématu v rámci obecné reprezentativní populace.

Jediným velkým provedeným a publikovaným šetřením je průzkum Univerzity Palackého v Olomouci autorů Panajotise Cakirpaloglu a kolektivu (2016). Toto šetření bylo prováděno metodikou internetové ankety, což může určitým způsobem celkové výsledky zkreslovat. 

Jinak se dané problematice věnují dílčím způsobem různé pracovní servery, které průběžně publikují výsledky. Nicméně tato data mají díky zvolené metodice a setu otázek zařazených do dotazování spíše orientační charakter.

Dalším zdrojem informací ohledně výskytu šikany na pracovišti jsou studenti v rámci svých diplomových prací. Stejně jako ostatní výzkumy pracovních serverů postrádají tato šetření většinou reprezentativní metodiku výběru respondentů i velikosti vzorku a také zařazení specifických otázek popisujících dotazované téma.

Nicméně z jednotlivých šetření vyplývá, že šikana na pracovišti není ojedinělou záležitostí naší společnosti, ale poměrně závažným problémem, který postihuje poměrně velkou část osob.


Ze zjištění obecně vyplývá, že:

- šikana na pracovišti se týká v průběhu let okolo jedné pětiny osob,

- častěji jsou šikanovány ženy,

- dříve byly ohroženy spíše osoby s nižší úrovní vzdělání, v posledních letech se šikana přesouvá i mezi zaměstnance se středoškolským a vysokoškolským vzděláním,

- stejně tak je tomu i v případě věku postižených, dříve byly šikanovány především nejmladší věkové kategorie, nyní jsou ohroženi i lidé středního věku,

- dle zjištění UPOL je problematika šikany nejčastěji rozšířena ve veřejném (státním) sektoru,

- zaměstnanci jsou nejčastěji šikanováni ze strany svých nadřízených, případně ze strany svých kolegů.


Základní informace o významných výzkumech:

Vedení: RNDr. B. Večerková

Termín realizace: od roku 2001

Metodologie: Osobní dotazování (CAPI, dříve PAPI) prováděné školenými tazateli

Cílová skupina: reprezentativní populace v rámci České republiky ve věku od 15 let

Metoda výběru respondentů: kvótní výběr, dříve vícestupňový náhodný výběr

Velikost vzorku: cca 600 osob

Základní výsledky posledního šetření 2017:

  • Některou z forem násilí na pracovišti pocítilo na vlastní kůži 19 % osob.
  • Nejčastěji se jednalo o zadávání nesmyslných pracovních úkolů a povinností neodpovídající pracovní kvalifikaci, nedoceňování pracovního výkonu vedoucí až ke ztrátě sebevědomí, zesměšňování a pomlouvání postiženého v rámci pracovního kolektivu nebo neustálou kritiku provedené práce.
  • Necelé tři pětiny postižených jsou šikanovány svým nadřízeným (57 %), 26 % svými kolegy.
  • 13 % osob v této souvislosti uvedlo jak své kolegy, tak i nadřízeného.
  • Šikaně jsou o něco více vystavovány ženy než muži (21 % resp. 16 %). Nárůst šikany byl ale zaznamenán v rámci střední generace osob ve věku 40–49 let (27 %).
  • Téměř polovina osob (45 %) své problémy se šikanou nijak neřešila či neřeší. Buď se dle svých vyjádření bojí o ztrátu zaměstnání (48 %) či je atmosféra na pracovišti ještě snesitelná (40 %).


Zdroj: Večerková, B. S různými formami šikany na pracovišti má aktuálně zkušenost téměř pětina osob [online]. Tisková zpráva. GfK ©2018 [cit. 19.3.2018]. Dostupné z: http://www.gfk.com/cz/insights/press-release/s-ruznymi-formami-sikany-na-pracovisti-ma-aktualne-zkusenost-temer-petina-osob/

Autoři průzkumu: prof. PhDr. P. Cakirpaloglu, DrSc.a kolektiv

Termín realizace: červen–prosinec 2015 (v rámci dvou vln dotazování)

Metodologie: anketa s využitím metodiky „snow-ball“ – vyplňování elektronických dotazníků samotnými respondenty (CASI)

Cílová skupina: občané České republiky, kteří v době sběru dat byli v zaměstnaneckém poměru, podnikali, či uvedli jinou alternativu aktuálního sociálního postavení, mají veřejně uvedenou emailovou adresu, připojení k internetu a zároveň nebyli nezaměstnaní či na mateřské/rodičovské dovolené více než 6 měsíců. Věkové zastoupení základního souboru všech respondentů napodobuje normální rozložení s nejpočetněji zastoupenými věkovými skupinami mezi 30–39 let (27,89 %) a 40–49 let (27,52 %).

Metoda výběru respondentů: respondenti byli vybráni na základě vytvořené databáze kontaktů veřejných emailových adres v jednotlivých krajích. Zároveň bylo využito zveřejnění informace o probíhajícím šetření prostřednictvím sněhové koule a sociálních sítí.

Velikost vzorku: po vyřazení nekompletně vyplněných dotazníků měl vzorek 3746 osob. V rámci další analýzy nebylo zařazeno 46 respondentů ve věku 64 a výše let z důvodu, že počet respondentů ve vyšších věkových kategoriích nebyl vhodně sycen.

Základní výsledky průzkumu:

  • Některou z forem násilí na pracovišti pocítilo v posledních 6 měsících na vlastní kůži 20 % dotazovaných (17, 9 % mužů a 20,7 % žen).
  • Nejvíce viktimizovaných osob působilo ve veřejném (státním) sektoru (73,8 %), dále v soukromém (17,6 %) a neziskovém sektoru (8,5 %).
  • Z hlediska pracovní pozice se šikana na pracovišti nejvíce vyskytuje mezi řadovými zaměstnanci (83,7 %), vedoucí pracovníci či manažeři tvořili pouze malý podíl obětí (16,3 %).


Zdroj: Cakirpaloglu, P., Šmahaj, J., Dobešová Cakirpaloglu, S., Zielina, M. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2016. ISBN: 978-80-244-5080-3.

Cakirpaloglu, P., Šmahaj, J., Dobešová Cakirpaloglu, S., Zielina, M. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2016. ISBN: 978-80-244-5080-3.

Večerková, B. S různými formami šikany na pracovišti má aktuálně zkušenost téměř pětina osob [online]. Tisková zpráva. GfK ©2018 [cit. 19.3.2018]. Dostupné z: http://www.gfk.com/cz/insights/press-release/s-ruznymi-formami-sikany-na-pracovisti-ma-aktualne-zkusenost-temer-petina-osob/

SANEP. Šikana [online]. Report z výzkumu. SliderPlayer.cz ©2018 [cit. 19.3.2018]. Dostupné z: http://slideplayer.cz/slide/11522221/

Zacharová, E. Mobbing experienced by nurses in health care facilities. University Review [online]. 2014, roč. 8, s. 41-50 [cit. 19.3.2018]. ISSN 1337-6047. Dostupné z: https://portal.osu.cz/wps/portal/is/publsearch?record_id=64872

Kusalová, Z. Negativní faktory současného managementu [online]. Praha., 2012. Diplomová práce. Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS. Katedra podnikání a oceňování [cit. 19.3.2018]. Dostupné z: https://is.bivs.cz/th/10782/bivs_m/

Chaloupková, N. Šikana na pracovišti. Praha, 2010. Vysoká škola ekonomická. Fakulta podnikohospodářská [cit. 19.3.2018].
Dostupné z: https://theses.cz/id/7rc5qn/ISIS_17195_xchan00.pdf?info=1;isshlret=Kyber%3B;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dkyber%26start%3D42